„ФРЕШ РАДИО ГРУП” ЕООД

  1. ПРАВИЛА

1.1. Участниците в Игрите, Промоциите и Кампаниите в ефира  на Радио Z-Rock са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила, публично оповестени и достъпни на адрес: http://www.zrockradio.bg

1.2. ОРГАНИЗАТОРИТЕ Фреш Радио Груп ЕООД и ФеърПлей Интернешънъл АД  си запазва правото да допълва и/или променя ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след им публикуването им на уебсайта http://www.zrockradio.bg

  1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. В игрите и кампаниите в ефира на Радио Z-Rock могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, към датата на участие и живеещи на територията на Република България.

2.2. В игрите и кампаниите на Радио Z-Rock нямат право да участват служителите на ФеърПлей Интернешънъл АД, също така служители на „Фреш Радио Груп“ ЕООД, както и членовете на техните семейства.

  1. НАГРАДИ

3.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

3.2. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или друга награда.

3.3 Наградите са – Уикенд за двама /две нощувки allinclusive/ в хотел Св. Иван Рилски – Банско. Възможността за осъществяване на уикенда като дати се уточнява допълнително, спрямо възможностите и заетостта на хотела.

3.4 Стойността на наградите се доказва със съпътстващ документ.

3.5. Всеки един/потребител, за да участва в томболата за теглена на наградата, трябва да участва в седмичната игра, с коментар под поста във фейсбук групата на Радио Z-Rock свързан с играта.

3.6 Тегленето на наградите се осъществява на лотариен принцип, между всички коментирали седмичните въпроси във FB. След изтегляне информацията се обявявав ефир и/или на уебсайта на Радио Z-Rock.

3.7 Всяка награда е съпроводена с подписване на приемо-предавателен протокол при получаване.

3.8. Наградите се раздават от ФеърПлей Интернешънъл АД в срок до 30 /тридесет / дни след края на играта/промоцията.

3.9. Приема се за отказ от получаване на спечелена награда, ако участникът не е потърсил наградата си в срок от 30 (тридесет) дни след края на играта, промоцията или кампанията.

3.10 На основание чл.12 и чл. 35 ЗДДФЛ във връзка с чл. 13, ал. 1, т.21 ЗДДФЛ предметните печалби със стойност над 90лв. представляват облагаем доход за лицата към датата на получаване на печалбите, който доход се облага с 10% данък върху пазарната стойност на предметната печалба. В тази връзка всяко физическо лице, спечелило награда от участието си в играта на Радио Z-Rock е длъжно да декларира придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ в срок до 30.04. на следващата година, както и да внесе дължимия данък в същия срок. Към годишната данъчна декларация се прилага служебната бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ, издадена от ФеърПлей Интернешънъл АД. Във връзка с чл. 73  ал. 1 т. 4 от ЗДДФЛ, организаторът ФеърПлей Интернешънъл АД подава информация до НАП за изплатените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. Организаторът и/или „Фреш Радио Груп“ не носи отговорност за недеклариран данък от физическото лице, спечелило наградата, както и няма задължение да внесе/удържи данък от името физическото лице, спечелило наградата.

  1. ОТГОВОРНОСТ 

Организаторът и/или „Фреш Радио Груп” ЕООД не носят отговорност при допускане на грешки при анонсирането на игрите и кампаниите в уеб портала www.zrockradio.bg

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1 Организаторът и „Фреш Радио Груп” ЕООД поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите, промоциите и кампаниите в ефира на Радио Z-Rock. С регистрирането на участието си в играта или кампаниите  на Радио Радио Z-Rock ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни, гласът му и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с играта или кампанията.

5.2 Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на имейл адрес office@freshradiogroup.bg, в резултат на което данните ще бъдат изтрити незабавно.

5. 3 За участник, който иска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на промоцията, Организаторът автоматично приема, че участието му в играта/промоцията се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в промоцията и ако е спечелил награда, същата няма да му бъде доставена.

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ КАМПАНИЯТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта или кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2 от ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства. Огранизаторът има право да прекрати играта или кампанията по всяко време поради технически причини, поради промени н действащото приложимо законодателство, както и поради други обстоятелства извън контрола на организатора. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците в играта или кампанията.

  1. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между ОРГАНИЗАТОРА и участници в игрите и кампаниите на Радио Z-Rock се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

  1. ПУБЛИЧНОСТ 

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на участниците и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

8.2. Участникът се съгласява ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да контактува  с него посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на играта, промоцията и кампанията в период 90 календарни дни след края й.

8.3. С участието си в играта или кампанията, участникът декларира, че е запознат и се съгласява с настоящите общи правила, както и че неговите лични данни име и фамилия да бъдат публикувани на официалната страница на Радио Z-Rock www.zrockradio.bg .

  • Регистрация
Устойчивост на паролата Very Weak
Забравена парола? Моля, въведете потребителско име или имейл. Ще получите линк за създаване на нова парола.
Ние не споделяме личните ви данни с никого.