Политика за поверителност (политика за защита на лични данни)
На ФОНДАЦИЯ „РАДИО НОВА ЕВРОПА“

Последна актуализация: 25.05.2018
Тази политика за поверителност и защита на личните данни се отнася за интернет страницата на Радио Z-Rock, http://www.zrockradio.bg само за клиенти и потребители на нашите онлайн услуги.
Фондация „Радио Нова Европа“ е юридическо лице с нестопанска цел учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 130127467 и седалище и адрес на управление в град София, бул. Витоша № 18, представлявано от изпълнителния директор Мирослав Янев, тел. 02 97 65 56, e-mail: office@zrockradio.bg , Интернет страница www.zrockradio.bg
ФОНДАЦИЯ „РАДИО НОВА ЕВРОПА“ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Информация относно целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри на лични данни, категориите физически лица, за които се обработват лични данни, категориите получатели и др. са достъпни на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни на адрес www.cpdp.bg
ВЪВЕДЕНИЕ :
Поверителността и неприкосновеността на личността е изключително важна за нас и дружеството поема сериозен ангажимент по отношение на поверителността на личните данни и тяхната защита срещу неправомерното обработване на личните данни на физическите лица. Изготвихме за Вас настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, наричана по – долу за краткост “Политика”. Моля, прочетете настоящата Политика внимателно – тя съдържа значителна важна информация, която ще Ви помогне да разберете и да вземете решения относно начина, по който събираме и използваме лична информация за Вас и какви права имате. Политиката за поверителност и защита на личните данни цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните данни, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ от предоставянето им, информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията на от Закона за защита на личните данни.
Настоящата политика се отнася единствено за информация, която се събира чрез интернет страницата на www.zrockradio.bg и не се отнася за информация, която Дружеството събира и обработва на основание други законови разпоредби, касаещи корпоративни клиенти и служители на дружеството.
Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на Фондация „Радио Нова Европа“, но не е частот тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електроннисъобщителни услуги, защо и как гиобработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на личните им данни.
Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Фондация „Радио Нова Европа“ събира и обработва във връзка с предоставяните от дружеството услуги.
Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които„Фондация „Радио Нова Европа“ събира и обработва във връзка с предоставяните от дружеството услуги.
ДЕФИНИЦИИ :
*Лични данни : всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци.
*Обработване на лични данни : всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
*Администратор на лични данни е Фондация „Радио Нова Европа“, което самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни.
*Обработващ лични данни : физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора.
*Съгласие на субекта на данните : всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработвани.
*Нарушение на сигурността на данните : нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
*Деликатна лична информация – Определена Лична информация може да бъде много деликатна. Тя може например да разкрие Вашата религия или други вярвания, Вашето здраве, раса, етнически произход, сексуален живот, криминално минало или Вашите политически възгледи, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на физическото лице. Ние наричаме такава информация “Деликатна лична информация”. Молим Ви да не споделяте такава информация чрез Услугите, които дружеството предлага, тъй като тя не се изисква от нас и в случай че бъде споделена от вас, то спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и ние не носим отговорност за нея.
*Надзорен орган, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни, с които са въведени разпоредбите на Директива 2016/680 в съответното национално законодателство, с цел да се защитят основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и да се улесни свободното им движение в рамките на ЕС е Комисията за защита на личните данни с адрес в град София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА :
Настоящата Политика описва какви данни за конкретната дейност събираме и използваме Вашата лична информация.
1) Ние събираме Вашите лични данни за физическа идентичност, която е необходима за регистрация на услугите :три имена; избрано потребителско име и парола; електронен адрес; телефонен номер; дата на раждане,потребителско име/Идентификация чрез социална медия, приятели и списъци с контакти;
2) Ние събираме Вашите лични данни за физическа идентичност: три имена, телефон, адрес, електронен адрес , които са необходими за целите на директния маркетинг, за да Ви изпратим оферти с маркетингови цели, като бюлетини и каталози, брошури и др. п.
3) Ние събираме Вашите лични данни за физическа идентичност: електронен адрес, за да Ви отговорим на запитванията и за да ви информираме за нови или променени услуги, които предлагаме.
4) Ние събираме Вашите лични данни за физическа идентичност : три имена, електронен адрес, телефонен номер, адрес, за да Ви уведомим, когато сте участник и/или победител в състезания и организираните от нас онлайн игри и за да ви изпратим спечелената от Вас награда.
5) Ние събираме вашите лични данни за физическа идентичност от трети лица (от хора, с които сте приятели или с които сте свързани по друг начин) : две имена, дата на раждане и телефонен номер, за да организираме рубриката „Събуждане на рожденници“.
Обработването на лични данни за цели, различни от посочените при които първоначално са събрани данните, може да се осъществява когато обработването е съвместимо с целите, за които първоначално са събрани данните във връзка с взаимоотношения с Фондация „Радио Нова Европа“.
Като Администратор на лични данни, Фондация „Радио Нова Европа“ обработва лични данни чрез съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане, предоставяне, актуализиране или комбиниране, ограничаване, изтриване и унищожаване, при спазване на следните принципи : законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите; точност и актуалност; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението; отчетност; цялостност и поверителност; съгласие на потребителите за обработка на данните. Събраната информация от сайта www.zrockradio.bg, се обработва единствено с цел предоставяне на исканите от вас услуги и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти и потребители.
ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА” обработва личните данни, предоставени от физическите лица, за които се отнасят данните във връзка с подготовката на сключване на договори, предоставяне на вътрешна информация, участие в игри и раздаване на награди, както и във връзка с изпращане на бюлетини, оферти и др. п, като форма за регистрация на електронната страница и форма за контакт.
ФОНДАЦИЯ “РАДИО НОВА ЕВРОПА” не използва ЕГН като основен идентификатор при предоставяне на достъпа до услуги на физическите лица по електронен път.
ФОНДАЦИЯ „РАДИО НОВА ЕВРОПА“ обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като определя целите и обема на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно основание, съгласно изискванията на ЗЗЛД. Обработващи от името на Фондация „Радио Нова Европа“се явяват например служителите на Дружеството, чиито права и задължения във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са изрично регламентирани и възложени във вътрешните актове на дружеството.
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани само толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим нашите услуги или колкото се изисква от закона. След това Вашите лични данни ще бъдат изтрити. Ние не можем да премахнем Вашите лични данни, когато съществува законово изискване за съхранение, като правила за счетоводна отчетност или когато съществуват други правни основания да се запазят данните, като продължаващи договорни взаимоотношения.Ние не можем да променяме Вашите лични данни.
Целта на обработката на лични данни е еднозначно да се идентифицират физическите лица, контрагенти, посетители на ел. страница, лица с достъп до вътрешна информация. Обработката на данни е най – често следствие на изпълнение на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, произтичащи от изискванията на законодателството, регламентиращо финансово – счетоводната дейност, автоматичния обмен на информация в областта на данъчното облагане и такава, свързана с търговските и гражданско правните взаимоотношения на дружеството, като форма за регистрация и форма за контакт.
Данните на физическите лица се обработват за целите на трудовото, социалното и данъчното законодателство; идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията на физическите лица чрез представяне на официален документ за самоличност. Обработването на лични данни от Фондация „Радио Нова Европа“ е допустимо, освен в случаите, когато е необходимо изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни, така и когато физическото лице, за което се отнасят данните е дало изрично своето съгласие или обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна или представител на страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на лицето. Физическото лице има право по всяко време да оттегли даденото съгласие. Данни, които засягат лица под 14 години, могат да бъдат обработвани само, ако е дадено такова съгласие или разрешено от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните. Съгласието се дава, респ. оттегля по електронен път.
Обработването на личните данни се осъществява само : ако е дадено изрично съгласие на физическото лице за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който физическото лице е страна, или предоставени от трето лица с цел участие в игрите и предаванията на радио Z-Rock.
Ако за целите, за които Фондация „Радио Нова Европа“ изисква лични данни и предоставените лични данни не ни позволяват да Ви идентифицираме ние не сме длъжни да поддържаме, да се сдобиваме или да обработваме допълнителна информация, за да идентифицираме лицето.Ако ви е ни подадете допълнителна информация чрез която може да бъдете идентифицирани, ние ще Ви подпомогнем за упражняване на правата Ви. Фондация „Радио Нова Европа“ ежегодно прави преглед и изтрива автоматично данни, чието обработване не следва по законови причини да продължи.
ВАШИТЕ ПРАВА са : Право на достъп до личните ви данни, обработвани от . Фондация „Радио Нова Европа“; Право на подходящо коригиране и изтриване, ограничаване на обработването;Право на възражение срещу обработване на личните ви данни;Право да бъдете уведомени преди да бъдат разкрити за пръв път личните ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;Право да откажете обработване на личните ви данни за целите на директния маркетинг; Право на информация за срока на съхранение на данните; Правото на жалба до надзорен орган в предвидените в закона случаи.
Нашите сайтове може да има съобщения да състезания, игри, промоции и др. п., в които може да участвате, както и препратки към такива инициативи във Facebook и др. п. приложения. Предоставената от вас лична информация, в този случай се използва, само ако сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с вас.
На електронната ни страница www.zrockradio.bg и на приложението за мобилни устройства е възможно да има препратки към други сайтове или вградено съдържание на други сайтове като Facebook, Instagram, Twitter, Google+, или препратки към сайтове на наши клиенти и др. п., като е възможно при посещението им да се запазят на вашето устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Моля, обърнете внимание, че ние не сме отговорни за тези уебсайтове, приложения и платформи, и настоящата Политика не се отнася за тях. Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране позволяват поставянето на „бисквитки“ на крайното устройство. В практиката такива „бисквитки“ се наричат „бисквитки от трети страни“. Фондация „Радио Нова Европа“ няма контрол върху генерирането и управлението на „бисквитки от трети страни“. За повече информация относно целта за използване на „бисквитки на трети страни“ и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с политиките за поверителност и използване на „бисквитки“, приети от съответните трети страни. Ако предпочитате, може да промените настройките на Вашия бразър по такъв начин, че съществуващите „бисквитки“ да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на „бисквитки“ (в това число на „бисквитки на трети страни“). Моля да имате предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате „бисквитките“, това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт. Фондация „Радио Нова Европа“ няма контрол върху генерирането и управлението на тези бисквитки, поради което и повече информация за тях и да начина на управление следва да се намира на съответните уебсайтове на тези трети страни.Блокирането и изтриването на бисквитки се поддържа от всеки браузър (Internet Explorer; Firefox; Chrome; Safari; Opera; Blackberry; Safari iOS; Windows Mobile) и е възможно да се осъществи преди да бъде посетен нашият сайт. Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.
В случай, че не сте съгласен с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не се препоръчва използването на www.zrockradio.bg и не трябва да предоставяте личните си данни. Всички промени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни ще бъдат приложими, когато публикуваме актуализацията. Вашето използване на Услугите след тези промени означава, че приемате редактираната Политика.
Всички Ваши искания във връзка с настоящата Политика следва да отправяте по електронен път на имейл адрес: office@zrockradio.bg, а ние ще Ви отговорим в рамките на един месец, ако Вашите искания са основателни. Имайте предвид, че можем да откажем да Ви отговорим, в случай че намерим искането Ви за неоснователно.

  • Регистрация
Устойчивост на паролата Very Weak
Забравена парола? Моля, въведете потребителско име или имейл. Ще получите линк за създаване на нова парола.
Ние не споделяме личните ви данни с никого.